مهرگان‎ > ‎

ارسال مطالب

Please send us your articles thru one of the following methods
لطفا مطالب ارسالی خود را به یکی از روش های زیر برای مهرگان ارسال فرمایید


Via email
از طریق ایمیل

articles@mehregon.comBy post
از طریق پست

Mehregon Media Groups

6021 Yonge Street, Suite No. 1106

Toronto, ON M2M 3W2
CanadaBy fax
از طریق فکس

(416) 730 1844

 مرامنامۀ تایپ مهرگان


لطفاً نکات کلی زیر را هنگام نگارش و ویرایش متون برای مهرگان رعایت کنید.

 

1. تمامی علامات از قبیل نقطه، کاما، علامت سئوال، علامت تعجب بدون فاصله با آخرین کلمه تایپ شود و حتماً بعد از آن یک فاصله یا فضای خالی گذاشته شود.

در مورد سه نقطه ... یک فضای خالی در هر دو طرف آن باشد.

در مورد پرانتز باز و بسته یک فضای خالی قبل و بعد آن باشد اما داخل پرانتز باز و بسته فضای خالی اضافه نباشد.

نمونۀ غلط
در این دروغ ها ،والدین و...مقصر هستند .باید این رفتارها...( از قبیل )

نمونۀ اصلاح شده
در این دروغ ها، والدین و ... مقصر هستند. باید این رفتارها ... (از قبیل)


2. تمام کلمات از قبیل می‌کند، می‌شوند، می‌باشد و ... باید جدا و با نیم‌فاصله نوشته شوند.

نمونۀ غلط
میکند، می کند، میباشد، می باشد، میشوند، می شوند،  میایند، می آیند، میرفت، می رفت، بیتفاوت، بی تفاوت و ...

نمونۀ درست
می‌کند، می‌باشد، می‌شوند، می‌آیند، می‌رفت، بی‌تفاوت و ...

برای ایجاد نیم‌فاصله باید
Alt  0 1 5 7 را تایپ کنید. یعنی در صورتیکه در کیبور شما کلید Num Lock قسمت ماشین حساب روشن باشد کلید ALT را پایین نگه داشته و کلیدهای 0 1 5 7 را به ترتیب فشار داده و سپس کلید ALT را رها کنید. این ترکیب کُد اَسکی نیم‌فاصله است.

مثلاً برای تایپِ "می‌کند" ابتدا "می" را تایپ کرده و سپس " کلید
ALT را پایین نگه داشته و کلیدهای 0 1 5 7 را به ترتیب فشار داده و سپس کلید ALT را رها کنید" و بعد از آن "کند" را تایپ کنید. 
 

3. تمامی "الف" ها در کلماتی نظیر آنها، آمدند، و ... به صورت "آ" تایپ شوند نه "ا"

نمونۀ غلط
ایا همه جوامع که از نظر زمانی در امروز قرار گرفته آند –"جامعه اطلاعاتیرتباطی" هستند؟

نمونۀ درست
آیا همۀ جوامع که از نظر زمانی در امروز قرار گرفته‌اند "جامعۀ اطلاعاتی- ارتباطی" هستند؟

 

برای تایپ برخی از حروف و علامات فتحه، کسره و ... از ترکیبات زیر استفاده کنید:

برای تایپ آ  (Shift + H)  مثال: آمریکا، آفریقا، و ...
برای تایپ کسره یعنی  ِ (Shift + D)    مثال: دنبالِ کار، قیمتِ تمام شده، و ...
برای تایپ فتحه یعنی  َ (Shift + A)    مثال: دَسیسه، نَهاوند،
برای تایپ ضمه یعنی ُ (Shift + S)      مثال: مُرید، کُنید، و ...
برای تایپ تشدید یعنی ّ (Shift + F)      مثال: معلّم، نجّار، ...
برای تایپ تنوین یعنی ً  (Shift + Q)     مثال: مثلاً، اتفاقاً، دائماً و ...
برای تایپ همزه یعنی ۀ (Shift + G)     مثال: همۀ، دامنۀ، و ...
برای تایپ ژ  (Shift + C)   مثال: ژیان، ...
برای تایپ ؤ  (Shift + V)   مثال: مؤمن، مؤسس، و ...
برای تایپ ء  (Shift + M)     مثال: جزء، اجزاء، و ...
برای تایپ أ (Shift + N)    مثال: مألوف، مأمور، متأسف و ...
برای تایپ کاما یعنی ،  (
Shift + T)     مثال: مهر، آبان، آذر و ...
برای تایپ ؛  (
Shift + Y)
برای تایپ ة   (Shift + Z)


4. در نوشتار سعی شود از علائم و نشانه‌های غیر معمول از قبیل خط تیره -، هایفن _، ستاره *، اسلاش /، تساوی = و ... کمتر استفاده شود و یا ترجیحاً استفاده نشود مگر اینکه واقعاً ضروری باشند.

نمونۀ غلط
از آنجا که منابع جامعه  متعلق به " احاد جامعه امروز" و" ایندگان"  است –بنابراین همه افراد در چنین جوامعی –حق پاسخ خواهی و جویا شدن از چگونگی اوضاع را  از منتخبین اکثریت مردم(مباشرین =حکومتگران و دولتوندان) دارند-چه از طریق نهادهای رسمی –و مهمتر از همه نهادهای مستقل چون رسانه ها ی ازاد .

نمونۀ درست

از آنجا که منابع جامعه متعلق به "آحاد جامعۀ امروز" و "آیندگان" است، بنابراین همۀ افراد در چنین جوامعی، حق پاسخ‌خواهی و جویا شدن از چگونگی اوضاع را از منتخبین اکثریت مردم (مباشرین  یعنی همان حکومتگران و دولتوندان) دارند، چه از طریق نهادهای رسمی، و مهم‌تر از همه نهادهای مستقل چون رسانه‌های آزاد.


5. ترجیحاً از فونت Tahoma برای تایپ مطالب استفاده شود یعنی فونت مورد استفاده در همین متن. به دلیل اینکه این مناسب‌ترین فونت برای آپلود کردن متون در وب سایتِ مهرگان است.
 
 

6. به صورت یک اصل کلی هنگام نگارش لطفاً همیشه سعی شود تا متن سلیس‌تر و خواناتر باشد. هدف، ساده گفتن و ساده کردن مطالب پیچیده است نه پیچیده کردن و پیچیده گفتنِ مطالب ساده.Comments