سال دوم / شمارۀ بیستم / سخن خوانندگان / چند نکته / حمید سیف زاده

چند نکته
حمید سیف‌زاده

 اشارۀ مهرگان: متن زیر توسط جناب حمید سیف‌زاده از مورخین ایرانی مقیم تورنتو به دست ما رسید که با اندکی ویرایش تقدیم حضور خوانندگان محترم مهرگان می‌گردد. جهت حفظ امانتداری نسخۀ اصلی دستخط این متن نیز در همین صفحه تقدیم شما می‌گردد.

جناب آقای فرشته‌هوش مدیر محترم مجلۀ ماهانۀ مهرگان

محترماً تصدیع می‌دهد، مجلۀ شمارۀ 19 مورخ آبان 1390 مطالب متنوعی داشت که جا دارد به آنها با تأکید و دقت توجه گردد.
مصاحبۀ جامع و کامل شما با جناب آقای مهندس احمد تبریزی برای بیشتر هم‌میهنان ایرانی، به‌خصوص برای اینجانب، مغتنم بود. این خدمتگذار مخلص و بی‌توقع، با اراده و صداقت توانست مؤسسۀ پریا را برای استفادۀ عموم و افتخار ایرانیان فراهم نماید. بیشتر از پیش به علّو طبع و همت بلند ایشان واقف گردیدم.
امید است همت بزرگ‌منشانۀ ایشان، سرلوحۀ دیگر هموطنان قرار گیرد. خوشبختانه جامعۀ ما از مردمان ثروتمندی برخوردار است که گاهی چند میلیون دلار هم برای آنان برابر بیش از چند صد دلار بیشتر نیست. آرزو می‌کنیم این افراد از این فرصت برای خود امکان کسب سعادت کنند و نسبت به پرداخت وام بانکی بنیاد پریا، به یاری پیشقدم شوند و نامی نیکو برای خود ذخیره نمایند.

ضمناً مطلبی که جناب آقای محمد قائد نیز نگاشته بودند (توضیح  مهرگان: نگارنده اشاره به مطلب - بازنگری، خونسردی - محمد قائد در بخش طنز تلخ شمارۀ 19 مهرگان دارند) نیاز به توضیح دقیق و مستندی دارد که امیدوارم برای شمارۀ دی ماه – اگر حیاتی بود – تنظیم و تقدیم دارم.

توفیق شما را در خدمت صادقانه و بی‌ریا آرزومند است.

حمید سیف‌زاده
16-11-2011      

Comments