سال دوم / شمارۀ شانزدهم / پرونده / مروری بر کارنامۀ ده رئیس اول دانشگاه تهران

مروری بر کارنامۀ ده رئیس اول دانشگاه تهران از بدو تأسیس

دکتر علی اصغر حکمت
متولد 1268 شیراز -  متوفی 1359 تهران
- اولین رئیس دانشگاه تهران
- تأسیس دانشگاه تهران
- بنیان‌گذار حزب رادیکال
- تأسیس دانشسراهای مقدماتی در سراسر کشور
- برگزاری جشن هزارۀ فردوسی
- تأسیس فرهنگستان ایران
- ایجاد پیشاهنگی
- وزیر معارف
- وزیر کشور در کابینۀ محمود جم
- وزیر بازرگانی و پیشه و هنر در کابینۀ فروغی
- وزیر بهداشت در کابینۀ فروغی و سهیلی


دکتر اسماعیل مرآت

متولد 1271 تهران -  متوفی 1328 تهران
- دومین رئیس دانشگاه تهران
- دانشجوی اعزامی به فرانسه در سال 1290
- تدریس در دارلفنون
- وزیر معارف
- وزیر فرهنگ
- ساخت ساختمان‌های:
دانشکدۀ حقوق
دانشکدۀ فنی
باشگاه دانشجویان
- تأسیس رستوران دانشجویان دانشگاه تهران
- تأسیس دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران
- سرپرست دانشجویان ایرانی
در آمریکا

دکتر عیسی صدیق
متولد 1273 تهران – متوفی  1357 تهران
- سومین رئیس دانشگاه تهران
- لیسانس ریاضی از دانشگاه پاریس
- دکترای فلسفه از دانشگاه کلمبیای آمریکا
- رئیس فرهنگ گیلان
- نمایندۀ ایران در مجمع بین‌المللی آموزش و پرورش در ژنو

- رئیس دفتر وزارت عدلیه
- نائب رئیس فرهنگستان ایران
- ریاست دانشسرای عالی
- وزیر فرهنگ

سیدمحمد تدین بیرجندی
1260 خورشیدی بیرجند – 1330 خورشیدی آمریکا
- چهارمین رئیس دانشگاه تهران
- رهبر حزب دموکرات
- نمایندۀ مردم بیرجند در مجلس شورای ملی
- روحانی که لباس روحانیت را کنار گذاشت
- رئیس مجلس شورای ملی در زمان رضاشاه
- نایب رئیس مجلس شورای ملی
- وزیر معارف
- وزیر خواروبار
- استاد ادبیات عرب در دانشگاه تازه تأسیس تهران

 

سید مصطفی عدل ملقب به منصورالسلطنه
1261 خورشیدی تبریز - 1329 تهران
-
پنجمین رئیس دانشگاه تهران
- از اولین اساتید حقوق ایران
- لیسانس حقوق از دانشگاه پاریس
- وزیر فرهنگ
- وزیر دادگستری
- هفت بار وزیر مشاور در کابینه‌های ایران
- ریاست دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
- استادی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران
- عضویت در کمسیون‌های تهیه و تدوین قوانین
- وزیر مختاری ایران در ژنو و نمایندۀ دائمی در جامعۀ ملل
- ریاست صدمین دورۀ اجلاسیۀ شورای جامعۀ ملل
- معاونت وزارت امور خارجه
- وزیر مختاری ایران در ایتالیا

دکتر علی‌اکبر سیاسی
1284 خورشیدی تهران – 1369 خورشیدی لندن
- ششمین رئیس دانشگاه تهران
- دکترای روان‌شناسی از دانشگاه سوربن پاریس
- مدرس در دارالفنون و مدرسۀ علوم سیاسی
- تأسیس "انجمن ایران جوان"
- رئیس ادارۀ تعلیمات عالیه در وزارت فرهنگ
- وزیر فرهنگ در کابینۀ احمد قوام
- مسبب اصلی استقلال دانشگاه تهران از وزارت‌ فرهنگ در بهمن ماه 1321
- وزیر امور خارجه در کابینۀ ابراهیم حکیمی
- تأسیس کوی دانشگاه تهران

دکتر منوچهر اقبال

1288 خورشیدی کاشمر – 1356 خورشیدی تهران
- هفتمین رئیس دانشگاه تهران
- پزشک بیماری‌های عفونی از فرانسه
- ریاست ادارۀ بهداری شهرداری مشهد
- وزیر بهداری در کابینۀ قوام
- استاندار آذربایجان در زمان سپهبد رزم آرا
- یک دوره نخست‌وزیر ایران در سال 1336
- مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

دکتر احمد فرهاد معتمد
1281 خورشیدی تهران -  1357 خورشیدی تهران
-
هشتمین رئیس دانشگاه تهران
- پزشک عمومی از آلمان و متخصص رادیولوژی
- استاد رادیولوژی
دانشگاه تهران
- رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران
- رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان پهلوی تهران
- پس از دکتر حبیب عدل، اولین کسی که دستگاه‌های رادیولوژی را برای تشخیص بیماری به ایران آورد.

دکتر جهانشاه صالح
1283 خورشیدی آرانِ اصفهان – 1357 خورشیدی تهران

- نهمین رئیس دانشگاه تهران
- دکترای پزشکی از دانشگاه سیراکیوس نیویورک
- متخصص زنان و زایمان از دانشگاه کلمبیای آمریکا
- عضو رسمی انجمن پزشکان نیویورک و جامعۀ پزشکی آمریکا
- رئیس دانشکدهٔ پزشکی دانشگاه تهران
- وزیر بهداری در کابینۀ فضل‌الله زاهدی، حسین علا و جعفر شریف امامی

پروفسور فضل‌الله رضا

متولد 1294 خورشیدی در رشت
- دهمین رئیس دانشگاه تهران
- رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف فعلی)
- دکترای الکترونیک از دانشگاه پلی‌تکنیک نیویورک
-
بنیان‌گذار تئوری انفورماتیک
- استاد بهترین دانشگاه‌های دنیا از جمله سوربن پاریس، نیویورک، ام.آی.تی و ...
- نمایندۀ فرهنگی ایران در یونسکو در پاریس
- سفیر ایران در کانادا

Comments