سال دوم / شمارۀ شانزدهم / شعر / کیوان صادقی

دو شعر از کیوان صادقی

دکتر "کیوان صادقی" شاعر معاصر مقیم تورنتو است. اشعار زیر برگرفته از کتاب شعر ایشان به نام "در این گیر و دار" است که در سال 2009 به چاپ رسیده است.


سربداران

واژه‌ها را
به میدان تیر
فراخواندند
تنها
دلاوری
شجاعت
و
آزادگی
آمدند.دیار گرفتار

از یک دیار گرفتار چه انتظار؟
کودکان نارون
در سایه‌های ابدیت
به گدایی نور
در خود می‌پیچند
ناکام به آرزوهای دور
و نفس‌های تکاپو
همواره در جست‌وجوی ستارۀ بخت
سر بر بالین یاس می‌سایند.

از یک دیار گرفتار چه انتظار؟
دیاری مرده
چون خورشیدی
در کسوف
میدان‌هایش
میدان تیر
میدان اعدام
کشتارگاه
میدان چه‌کنم
و سایه‌های حلق‌آویز
از در و دیوار محمدیه

از یک دیار گرفتار چه انتظار؟
بر بلندای هر برج و بارویی
در اعماق سیاهی هر شب
خفاش
شحنه
جارچی
جار می‌کشد
سکوت و پلشتی را
و فرزندان آذرخش
در انتظار اخگر موعود
پای‌بندان حسرت و درد

در این گیرودار
چه کسی
مرا به میدان انقلاب می‌برد؟
 
  

Comments