سال دوم / شمارۀ چهاردهم / اخبار فرهنگی / ایرج افشار

حیات جاودانی پژوهش‌گر و ایران‌شناس؛
ایرج افشار

مهرگان فرهنگ: در تاریخ 18 اسفند ماه 1389 معادل با 9 مارچ 2011 "ایرج افشار" پژوهش‌گر، ایران‌شناس، محقق، نویسنده و مؤلف برجستۀ ایرانی در سن 85 سالگی در اثر بیماری در بیمارستان جم تهران دیده از جهان فرو بست.
شادروان ایرج افشار که فرزند "محمود افشار"، روزنامه‌نگار، شاعر، مؤسس نشریۀ "آینده"، بنیان‌گذار موقوفات دکتر محمود افشار یزدی و یکی از استادان مدرسۀ دارالفنون بود، در طی حیات با ارزش خود بیش از 300 جلد کتاب تألیف و ترجمه نمود. از جمله کارهای با ارزش این محقق می‌توان به آثار اسکندرنامه، انجونامه، گاه‌شماری در ایران قدیم، و جستارهایی دربارۀ نسخۀ خطی اشاره نمود.
از فعالیت‌ها و سمت‌های فرهنگی ایرج افشار می‌توان از موارد زیر نام برد:
مدیر داخلی نشریۀ آینده و پس از درگذشت پدرش سردبیر آن، سردبیری مجلۀ سخن به صاحب امتیازی پرویز ناتل خانلری، مدیریت مجلۀ کتاب‌های ماه، سردبیری مجلۀ راهنمای کتاب به صاحب امتیازی احسان یارشاطر، راه اندازی مجلۀ کتاب‌داری نشریۀ کتاب‌خانۀ مرکزی تهران، مدیر فنی دورۀ کتاب‌داری "شورای خواندنی‌های نوسوادان" کمیسیون ملی یونسکو، ریاست کتاب‌خانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، ریاست مرکز ملی کتاب وابسته به کمیسیون ملی یونسکو، عضو هیأت ناظر دانش‌نامه ایرانیکا، عضو افتخاری انجمن مطالعات ایرانی در آمریکا و کتاب‌شناس آثار فارسی در دانشگاه هاروارد.

ایرج افشار فارغ‌التحصیل رشتۀ حقوق قضایی از دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران در سال 1328 خورشیدی بود.
ایرج افشار متولد سال 1304 خورشیدی در تهران بود. روحش شاد.

 

 

Comments