سال اول / شماره اول / تا انتهای حضور


تا انتهای حضور


امشب
در یک خواب عجیب
رو به سمت کلمات باز خواهد شد

باد چیزی خواهد گفت
سیب خواهد افتاد
روی اوصاف زمین خواهد غلطید
تا حضور وطن غایب شب خواهد رفت
ریشه زهد زمان خواهد پوسید
سر راه ظلمات
لبه صحبت آب
برق خواهد زد
باطن آینه خواهد فهمید
امشب ساقه معنی را
وزش دوست تکان خواهد داد
بهت پرپر خواهد شد
ته شب یک حشره
قسمت خرم تنهایی را
تجربه خواهد کرد
داخل واژه صبح
صبح خواهد شد


سهراب سپهری

Comments