سال اول / شماره چهارم / رابعه / دکتر ماریا صبای مقدم

رابعه
 نخستین بانوی سخنور در زبان فارسی

دکتر ماریا صبای مقدمرابعه دختر کعب قُزداری از شاعران نامور قرن چهارم هجری و نخستین شاعر زن فارسی زبان است. پدر رابعه در اصل از اعراب و فرمانروای بلخ و قزدار و بست بود. رابعه همزمان آل سامان و رودکی بوده و به دو زبان عربی و فارسی شعر می سروده. از او مجموعه یا دیوانی به جای نمانده، اما از اندک اشعاری که از وی در دست است، می توان تسلط و توانایی و ذوق و لطافت طبع وی را دریافت. زندگی رابعه و عشق نا فرجامش در الهی نامه عطار و بَکتاش نامه رضا قلی خان هدایت به شعر در آمده است.

رابعه به جوانی به نام بکتاش دل می بازد، برادر رابعه به او بدگمان می شود و دستور می دهد که او را به گرمابه برده و رگ های دست او را بزنند. رابعه انگشت خود را در خون فرو می برده و با خون خود غزل های پر سوز بر دیوار می نوشته.


عشق او باز اندر آوردم به بند

کوشش بسیار نامد سودمند

عشق، دریایی کرانه ناپدید

کی توان کردن شنا ای هوشمند

...

توسنی کردم ندانستم همی

کز کشیدن سخت تر گردد کمند

….

چنین قصه که دارد یاد هرگز

چنین کاری کرا افتاد هرگز؟

بدین زاری بدین درد و بدین سوز

که هرگز در جهان بودست یک روز؟

بیا گر عاشقی تا درد بینی

طریق عاشقان مرد بینی

 


داستان بَکتاش و رابعه


سال ها پیش در بلخ، امیری کامران به نام کعب فرمانروایی می کرد. روزگار به کام کعب بود و در دل هیچ  نگرانیی نداشت جز آینده یگانه دختر خود رابعه.  رابعه  با روی زیبا و طبع شعر و خوش زبانی قرار از دل ها می ربود. شهریاران بسیاری خواستار رابعه بودند اما پدر هیچ کس را لایق دختر نمی دید. چون زمان مرگ کعب فرا رسید، پسر خود حارث را خواند و رابعه را به او سپرد. حارث پس از پدر بر تخت شاهی نشست و خواهر خود را همچون جان گرامی داشت.

روزی از روزها حارث به مناسبت پادشاهی خود بساط جشنی باشکوه در باغ بر پا کرد. چاکران و غلامان بسیار دور او را گرفته و در این جشن خدمت می کردند.  ازهمه ی اینان دلارا تر و خوش اندام تر، بَکتاش، نگهبان گنج ها شاه بود که با زیبایی خیره کننده خود در میان جوانان دیگر چون ماه در میان ستارگان می درخشید.

رابعه که از بام قصر شادی و شکوه جشن را می نگریست، نگاهش به بَکتاش افتاد که با جلوه و ناز گاه در جام شاه شراب می ریخت، گاه رباب می نواخت و گاه چون بلبل نغمه خوش سر می داد. با دیدن بَکتاش، حال رابعه دگرگون شد، خواب و آرام از دست داد و از شدت رنج و اندوه پس از یک سال در بستر بیماری افتاد. طبیبان چاره ای برای درد رابعه نمی شناختند، اما دایه رابعه با زیرکی و کاردانی او را واداشت که راز خود را به دایه بازگوید.

چنان عشقش مرا بی خویش آورد

که صد ساله غمم در پیش آورد


رابعه داستان دلدادگی خود را در نامه ای نوشت، چهره خود را بر آن نقش کرد و از دایه خواست که بدون آن که راز او را نزد کسی فاش کند، بی درنگ نزد بَکتاش رود و پیام او را به دلدار برساند:


الا ای غایب حاضر کجایی

به پیش من نه ای آخر کجایی

بیا و چشم و دل را میهمان کن

و گر نه تیغ گیر و قصد جان کن


دایه این چنین کرد و بَکتاش پس از خواندن نامه، از لطافت طبع و نقش زیبا در شگفت ماند و چنان یک باره به رابعه دل سپرد که گویی سال ها ی سال با او آشنا بوده است. پیام مهر آمیزی فرستاد و عشق رابعه را با عشق پاسخ داد.


رابعه از پاسخ محبوب شاد شد و از آن پس روز و شب غزل های زیبا می سرود و به سوی دلبر می فرستاد. بَکتاش نیز پس از خواندن هر شعر عاشق تر و بی قرار تر می شد. مدت زمانی گذشت تا این که روزی بَکتاش رابعه را در جایی دید و بشناخت. خود را به دامان او انداخت، اما رابعه با سردی و خشونت او را از خود دور کرد. عاشق با ناامیدی پرسید که چرا در نهان به من شعر می فرستی و اکنون چون بیگانگان از خود می رانیم؟ رابعه پاسخ داد که من خواهان هوس های پست نیستم. ترا همین بس که بهانه این عشق سوزان باشی و محرم اسرار. این را گفت و عاشق را شیفته تر از پیش بر جای گذاشت.

خود نیز پس از آن آتش درون را با سرودن اشعار چون آب روانش تسکین می داد. روزی تنها میان چمن ها می گشت و با خود می خواند:


الا ای باد شبگیری گذر کن

ز من آن ترک یغما را خبر کن

بگو کز تشنگی خوابم ببردی

ببردی آبم و آبم ببردی


و چون دریافت که برادرش شعر او را می شنود کلمه "ترک یغما" را به "سرخ سقا" یعنی سقای سرخ رویی که هر روز سبویی آب برایش می آورد تبدیل کرد. اما حارث پس از آن به خواهر بدگمان شد.

چندی از این ماجرا گذشت و دشمنی با سپاه بیشمار بر سرزمین حارث حمله کرد. حارث نیز سپاهی فراهم آورد و به جنگ با دشمن برخاست. بَکتاش نیز در میدان نبرد همراه با حارث دلیرانه با دو دست شمشیر می زد تا این که سرش از ضربت شمشیر دشمن زخم برداشت. همینکه نزدیک بود گرفتار شود، سواری روبسته به درون صف آمد، خروشی برآورد و سرها به خاک افکند و به سوی بَکتاش روان شد. او را بر گرفت و به میان صف سپاه برد و به دیگران سپرد و خود چون برق ناپدید شد. سپاه دشمن چون دریا به موج آمد و اگر لشکریان شاه بخارا به کمک نمی شتافتند دیاری در شهر حارث باقی نمی ماند. حارث پیروز به شهر برگشت و هر چه نشان از سوار مرد افکن گرفت، هیچ کس نمی دانست که این سوار که بود و به کجا رفت.

این سپاهی رابعه بود که  پس از نجات جان بَکتاش، قرار از دل و خواب از چشمش رفته بود. نامه ای به بَکتاش فرستاد و از اندوه و دلتنگی خود به او گفت. نامه رابعه درد بَکتاش را تسکین داد و دیگر بار بکتاش عشق رابعه را  با عشق پاسخ داد. زخم بکتاش پس از چند روز بهبود یافت.

را بعه روزی در راهی به رودکی شاعر برخورد و آن دو  شعرها برای یکدیگر خواندند. رودکی از لطافت طبع رابعه در شگفت ماند و چون از عشقش آگاه شد، راز طبعش را دریافت. وقتی از آن جا به بخارا رفت، به درگاه شاه بخارا که به یاری حارث شتافته بود رفت و دست بر قضا حارث نیز همان روز برای سپاسگزاری به دربار شاه وارد شد. شاه بخارا جشن با شکوهی ترتیب داد و بزرگان و شعرا بار یافتند. شاه از رودکی شعر خواست و او هم شعرهای رابعه را که در خاطر داشت، همه را از بر خواند. مجلس گرم شد و شاه چنان مجذوب شد که نام گوینده شعر را از رودکی پرسید. رودکی نیز که مست می و گرم شعر، بی خبر از وجود حارث بود، گفت که شعر از دختر کعب است که دلش اسیر عشقی سوزان شده چنان که نه خوردن می داند و نه خفتن و جز شعر و غزل سرودن و نهانی بر معشوق فرستادن کاری ندارد. راز شعر سوزان او جز این نیست.

حارث داستان را شنید و خود را به مستی زد که چیزی نشنیده است. اما دلش از خشم می جوشید و در پی بهانه ای بود تا خون خواهر را بریزد. پس از پایان جشن به شهر خود بازگشت و منتظر فرصت شد.

بَکتاش نامه های رابعه را چون گنج درون دُرجی گران بها جای داده بود. رفیقی ناپاک داشت که بر آن دُرج طمع کرد و به گمان این که پر از گوهر است، در دُرج را گشاد و چون نامه ها را دید، همه را خواند و به نزد شاه برد. آتش خشم سراسر وجود حارث را گرفت و در دم کمر به قتل خواهر بست. ابتدا بَکتاش را در بند کشید و در چاهی محبوس کرد. پس از آن دستور داد تا خواهر را به حمامی بیفکنند و رگ زن رگ های هر دو دست او را بزند و آن ها را باز گذارد. پس این چنین کردند. خون از بدن رابعه می رفت و پیرامون او را فرا می گرفت. رابعه انگشت در خون خود می زد و غزل های جانگداز بر دیوار حمام می نوشت. آن قدر شعر بر دیوار های حمام نوشت که همه دیوارها را قرمز کرد. سرانجام خونی در تن او باقی نماند و جان از تن او پر کشید.

 


روز دیگر که گرمابه را گشودند، رابعه را غرق در خون و دیوارها را سراسر پر از این شعر یافتند:


نگارا بی تو چشمم چشمه سار است

همه رویم به خون دل نگار است

ربودی جان و در وی خوش نشستی

غلط کردم که بر آتش نشستی

...

منم چون ماهیی بر تابه آخر

نمی آیی بدین گرمابه آخر؟

نصیب عشق این آمد ز درگاه

که در دوزخ کنندش زنده آن گاه

....

مرا بی تو سر آمد زندگانی

منت رفتم تو جاویدان بمانی

 

چون بَکتاش از این ماجرا آگاه شد، نهانی فرار کرد و شبانگاه به خانه حارث آمد و سر از تن او جدا کرد. هم آنگاه به مزار رابعه شتافت و با دشنه دل خویشتن بشکافت.


نبودش صبر بی یار یگانه

بدو پیوست و کوته شد فسانه

  

منابع

1.       صفا، ذبیح الله (1375). تاریخ ادبیات در ایران، جلد اول، تهران، نشر اندیشه،  ص 449-451.

2.       خانلری، زهرا (1334). داستان های دل انگیز ادبیات فارسی: بکتاش و رابعه، سخن، دوره ششم، اردیبهشت ماه، ص 220-213.

3.       عطار نیشابوری، شیخ فریدالدین (1355). الهی نامه، تهران. ص 356- 374.

  1. مهستی، بزرگ بانوی رباعی، کتاب ماه ادبیات وفلسفه، آذر 1382، ص 95-92.
Comments