سال سوم / شمارۀ بیست و یکم / سرگرمی / رموز اعداد

رموز اعداد
گردآوری از مهرگان


-
حروف A, B, C, D در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 99 دیده نمی‌شود.
حرف
D برای اولین بار در املای عدد 100 به‌کار می‌رود. (Hundred)

- حروف
A, B, C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999 دیده نمی‌شود.
حرف
A برای اولین بار در املای عدد 1000 دیده می‌شود. (Thousand)

- حروف
B, C در املای انگلیسی هیچ یک از اعداد 1 تا 999999999 دیده نمی‌شود.
حرف
B برای اولین بار در املای عدد بیلیون به‌کار می‌رود. (Billion)

- حرف
C هیچ وقت در املای اعداد انگلیسی به‌کار نمی‌رود.

******

نتایج استثنایی برخی محاسبات سادۀ ریاضی

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

******

1 / 9 = 0.1111111111…
2 / 9 = 0.2222222222…
3 / 9 = 0.3333333333…
4 / 9 = 0.4444444444…
5 / 9 = 0.5555555555…
6 / 9 = 0.6666666666…
7 / 9 = 0.7777777777…
8 / 9 = 0.8888888888…

 

 

******

12 = 1   =     1
22 = 4   =     1 + 3
32 = 9   =     1 + 3 + 5
42 = 16 =     1 + 3 + 5 + 7
52 = 25 =     1 + 3 + 5 + 7 + 9
62 = 36 =     1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11
72 = 49 =     1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13
82 = 64 =     1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15
92 = 81 =     1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17
102 = 100 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19

 

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 + 10 = 1111111111

 

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432x 9 + 0 = 888888881 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

******

6 = 1 + 2 + 3
6 = 1 x 2 x 3

666 =
13 + 23 + 33 +43 + 53 + 63 + 53 + 43 + 33 + 23 + 13
666 = 22 + 32 + 52 + 72 + 112 + 132 + 172
(مجموع توان دوم هفت عدد اول)

666 = 16 – 26 + 36
666 = 6 + 6 + 6 + 63 + 63 + 63

666 = 2 x 3 X 3 X 37
6+6+6 = 2 + 3 + 3 + 37 

 

******

دوستان خود را متعجب کنید!

عددی بین 1 تا 10 در ذهن خود انتخاب کنید. (فرض کنید
Y)
آن عدد را در 2 ضرب کنید.
عدد 10 را به آن اضافه کنید.
حاصل به دست آمده را بر 2 تقسیم کنید. (فرض کنید حاصل عدد
X است)

عددی که در ابتدا انتخاب کرده بودید یعنی
Y برابر است با  X – 5

 

 

 


Comments